مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره

آقای مهدی اعتزازی

(مشاهده رزومه)

اعضای هیئت مدیره

لیست اعضای هیئت مدیره به همراه سمت ها

آقای مجید ابو عطیوی

(عضو هیئت مدیر)

آقای بهرام سورانی یانچشمه

(عضو هیأت مدیره)

آقای حمید قنبری مبارکه

(رئیس هیأت مدیره)

خانم مرضیه مشرف بروجنی

(عضو هیأت مدیره)