مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

آقای دکتر داود فروتن

(مشاهده رزومه)

اعضای هیئت مدیره

لیست اعضای هیئت مدیره به همراه سمت ها

آقای میر عباس صوفیوند

(عضو هیأت مدیره)

آقای مهدی هنرجو

(عضو هیأت مدیره)

آقای مجید ابوعطیوی

(نایب رئیس هیأت مدیره)

آقای مهندس بهرام سورانی یانچشمه

(رئیس هیأت مدیره)