هیأت مدیره

اعضای هیأت مدیره

رئیس هیأت مدیره

آقای مهندس بهرام سورانی یانچشمه

نایب رئیس هیأت مدیره

آقای مهندس مجید ابوعطیوی

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

آقای دکتر داود فروتن

عضو هیأت مدیره

آقای مهدی هنرجو

عضو هیأت مدیره

آقای میر عباس صوفیوند

فهرست

لطفاً منتظر بمانید...