هیأت مدیره

اعضای هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره

آقای مهندس مجید ابوعطیوی

رئیس هیأت مدیره

آقای دکتر داود فروتن

مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره

آقای مهندس بهرام سورانی یانچشمه

عضو هیأت مدیره

آقای حسین بهمن زاده

عضو هیأت مدیره

آقای میر عباس صوفیوند

فهرست

لطفاً منتظر بمانید...